دریاچه باراجین محل تمرین قایقرانان در قزوین افتتاح شد