بازدید رئیس فدراسیون از هیات قایقرانی مازندران و اردوی تیم ملی در بابلسر