بازدید معاون پارلمانی وزیر ورزش و استاندار بوشهر از کمپ هیات قایقرانی بوشهر