تفاهم نامه فدراسیون قایقرانی و فدراسیون ورزش کارگری به امضا می رسد