رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک کانوئینگ هم لغو شد