طرح پیشنهادی هیات رئیسه فدراسیون جهانی کانوئینگ برای مواد کانواسپرینت المپیک پاریس