با تصمیم کمیته فنی؛
تست انتخابی تیم ملی آبهای‌آرام برگزار می‌شود