در جلسه کمیته فنی آبهای آرام؛
نفرات شرکت‌کننده در تست انتخابی مشخص شدند