دور مقدماتی مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان برگزار شد