مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان برگزار می‌شود