ترکیب تیم ملی کانو برای رقابت های جهانی و کسب سهمیه المپیک مشخص شد