جشنواره کانوپولو آقایان رده سنی پیشکسوتان در قزوین برگزار می شود