پارو زدن در خشکی، بررسی اوضاع قایقرانی در کرمانشاه در هفته نامه «آوای کرمانشاه»