دریاچه آزادی میزبان دور پایانی اردوی آبهای آرام پیش از قهرمانی جهان