رقابت های آبهای آرام قهرمانی کشور بانوان در رده جوانان برگزار می شود