رقابت های قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان فردا آغاز می شود