مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام جوانان در بوشهر برگزار می شود