اردوی تیم ملی کانوپولو با هدف کاپ آسیایی چین برگزار می شود