مسابقات قهرمانی کشور کانوپولو جوانان در قزوین برگزار می شود