سهرابیان: زمانی می‌توانیم درباره تغییرات المپیک صحبت کنیم که روی سکو برویم