علیرضا سهرابیان: باید قرنطینه سفت و سختی برای ورزشکاران داشته باشیم