نتایج دور مقدماتی مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام آقایان