هشتمین مرحله اردوی تیم ملی آبهای آرام بانوان برگزار می شود