علیرضا سهرابیان: توانستیم تهدید شیوع کرونا را در قایقرانی به فرصت تبدیل کنیم