با استقبال مسئولین فدراسیون؛
تیم ملی آبهای آرام و پاراکانو از مسابقات آزمایشی المپیک توکیو بازگشتند