مسابقات قهرمانی جهان دراگون بوت – تایلند؛
تیم بانوان در ۵۰۰ متر هشتم و تیم مردان نهم جهان شدند