رئیس هیات قایقرانی استان تهران با رئیس فدراسیون دیدار کرد