دنیا محمدی: بی صبرانه منتظر شروع تمرینات در رودخانه هستم