مدیر تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش با سهرابیان دیدار کرد