دیدار علیرضا سهرابیان با رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا در اجلاس اتریش