در دیدار رئیس فدراسیون قایقرانی و معاون سازمان محیط زیست؛
همکاری سازمان محیط زیست برای احداث پیست قایقرانی بوشهر در دستور کار قرار گرفت