عرفان زنده‌پی: با کم حجم‌ترین تمرین نتیجه قابل قبولی به‌دست آوردم