کاپ سراسری ارگو روئینگ در دریاچه آزادی برگزار می شود