اسلام جاهدی: این روزها بدنم را با تمرینات خانگی آماده نگه می دارم