اسلام جاهدی مدال طلایش را به خانواده شهید سلامت اهدا کرد