عرفان زنده پی: حضور در مسابقات تجربه ام را بالا برده است