فرزین رضایی: لیگ بهترین اتفاق برای رشته روئینگ است