فرزین رضایی: با همه شرایط، قهرمانی کشور خوبی پشت‌سر گذاشتیم