ابراز رضایت فرزام از وضعیت ملی پوشان روئینگ در ژاپن