فائزه روناسی: با آغاز تمرینات در آب پس از سال ها توانستم در زاینده رود پارو بزنم