گندزدایی فدراسیون قایقرانی توسط ماموران فدراسیون پزشکی