هادی راضیان: صدمات ناشی از کرونا را با برنامه‌های مجازی جبران کردیم