حمیدرضا رضوانی: رکوردم نسبت به قبل از اردو پیشرفت محسوسی داشته است