تقدیر مدیر توسعه فدراسیون جهانی از برگزاری دوره‌های کانوئینگ