ایمان پور عزیز: در شرایط فعلی حفظ روحیه قایقرانان از همه چیز مهم تر است