ایمان پورعزیز: شرایط برای همه ورزشکاران در سراسر دنیا یکسان است