ایرج اقلیمی: رکوردهای قهرمانی کشور نسبت به شرایط بد نبود