ایرج اقلیمی: اردوی آینده کایاک هفته آینده در دریاچه آزادی برگزار می‌شود