سومين مرحله اردوي قايقرانان آبهاي آرام برگزار مي شود