نفت فلات قاره در بزرگسالان و مقاومت بسيج گلستان در جوانان قهرمان شدند